Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van ViltenKnopen.nl

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van Vilt en Knopen met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Vilt en Knopen is aangegaan.

1.2 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Vilt en Knopen en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

1.3 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.

1.4 Vilt en Knopen heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

1.5 Alle goederen blijven eigendom van Vilt en Knopen tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

1.6 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Vilt en Knopen.

Artikel 2 – Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst.

2.2 Vilt en Knopen hanteert geen minimum bestelbedrag.

2.3 Aflevering door Vilt en Knopen vindt plaats door afgifte aan de vervoerder DPD of Postnl. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Vilt en Knopen besteedt de verzendingen uit aan DPD/POSTNL. Vilt en Knopen is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de intergriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door DPD,ontvangt u een brief in de bus wanneer ze het weer aanbieden.

2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.

2.7 Vilt en Knopen is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.

Artikel 3 – Betaling

U kunt op 2 manieren betalen:

1. U kunt het totaalbedrag overmaken op het ABNAMRO banknummer 420025340 tnv S,Fermor onder vermelding van uw naam en woonplaats. U dient het bedrag binnen 7 dagen vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, ontvang u een herinneringsmail.

2. U kunt betalen met ideal.

Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Vilt en Knopen zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Vilt en Knopen eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 – Producten en garantie

4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij Vilt en Knopen worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van het factuurnummer.

4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt Vilt en Knopen het artikel dan wel vergoedt Vilt en Knopen de aankoopprijs of een deel daarvan.

4.3 De garantie is niet van toepassing indien u de vilt of lint versneden heeft.

Artikel 5- Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Vilt en Knopen met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.

5.2 Vilt en Knopen is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

5.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Vilt en Knopen beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 6 – Klachten, ruilen en restitutie

6.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan ; info@viltenknopen.nl. Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag.

6.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Vilt en Knopen is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

7.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Vilt en Knopen bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

7.3 Vilt en Knopen is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

7.4 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief  kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

7.5 Vanaf 1 juli 2020 brengen wij geen btw in rekening op bestellingen.

Artikel 8 – Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vilt en Knopen, dan wel tussen Vilt en Knopen en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Vilt en Knopen, is Vilt en Knopen niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Vilt en Knopen.

Artikel 9 – Wijziging algemene voorwaarden

Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 11 – Privacyverklaring

Vilt en Knopen vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Vilt en Knopen zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.